WARSZTAT REFLEKSYJNY LGD Lider w EGO

Zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 odbył się w Prostkach 15 lutego 2019r. warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie organów (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej) oraz pracownicy biura LGD.

Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest do stałego monitorowania i ewaluowania stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego. W ramach przygotowania do warsztatu przeprowadziliśmy szereg ankiet: rozpoznawalności marki LGD, oceny funkcjonowania biura LGD oraz poziom satysfakcji mieszkańców naszego obszaru objętego LSR.

Wyniki ankiet wraz z rekomendacjami po warsztacie refleksyjnym podamy w późniejszym po ich opracowaniu.

W celu zobiektywizowania badań przygotowania do warsztatu oraz ankiety przygotowała firma zewnętrzna OMIKRON z Warszawy. Warsztat prowadził pan Mariusz Wachowicz.

Na spotkaniu dyskutowaliśmy:

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

Dzięki zaangażowaniu uczestników warsztatu, udało się wypracować szereg rekomendacji co do działalności LGD, a także zakresów, w których Strategia Rozwoju Lokalnego wymaga aktualizacji.

W warsztacie refleksyjnym naszej LGD wziął udział pan Wojciech Stanny – Kierownik Biura Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pan Wojciech Stępniak – zastępca Wójta gminy Prostki oraz pani Grażyna Boroda – księgowa LGD.

Download PDF
WARSZTAT REFLEKSYJNY LGD Lider w EGO