ORGANIZACJE WIEJSKIE W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN organizuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących stanowienia prawa na obszarach wiejskich.
W pierwszej połowie 2019 r. zorganizowane będą bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.
Od marca rozpoczynamy cykl JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH, które obejmują następujące tematy: zagrody edukacyjne, turystyka na obszarach wiejskich, krótkie łańcuchy dostaw, wybrane problemy polityki senioralnej, dom i jego otoczenie jako element architektury krajobrazu i ładu przestrzennego.
Szkolenia będą prowadzone przez parę trenerską o dużym doświadczeniu praktycznym w danej dziedzinie, oparte na dyskusji i pracy w grupach. Są przeznaczone dla organizacji wiejskich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy specjalistycznej w określonych tematach. Uzupełnieniem dla przeprowadzonych szkoleń będą tematyczne webinaria.
Program szkoleń obejmuje: przegląd aktualnego stanu prawnego (ustawy, rozporządzenia) z zakresu tematyki szkolenia, praktyczne źródła obowiązującej legislacji, katalog dobrych i złych praktyk (do wypracowania w dyskusji z grupą: tzw. case studies). Na podstawie pogłębionej wiedzy dot. tematu: wypracowanie propozycji możliwości wpływania przez obywateli na rozwiązania prawne (wnioski płynące z praktyki stosowania przyjętych rozwiązań; wykorzystanie posiadanych umiejętności (w tym nabytych w trakcie szkolenia) w celu wypracowania alternatywnych rozwiązań lub usprawnienia/zmiany już istniejących.
Więcej informacji o planowanych terminach i tematach znajdziecie Państwo na stronie:http://prawonawsi.pl/aktualnosci/
Niedługo zostanie uruchomiona możliwość dokonywania zapisów na szkolenia za pośrednictwem strony internetowej http://prawonawsi.pl/

Harmonogram szkoleń znajdziesz tu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dojazd zapewniają uczestnicy we własnym zakresie.

Projekt “Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00. Projekt jest powadzony przez FORUM Organizacji Obszarów Wiejskich (FAOW – lider projektu) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN – partner projektu).

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach.

Download PDF
ORGANIZACJE WIEJSKIE W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA