Rusza konkurs “Mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie” na 2019 rok

W dniu wczorajszym, 18 marca odbyło się w sali konferencyjnej LGD “Lider w EGO” spotkanie informacyjne dotyczące konkursu dotacyjnego dla młodych organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa do 4 kwietnia br.

Spotkanie prowadził koordynator programu Paweł Wilk.

Lokalna Grupa Działania “WARMIŃSKI ZAKĄTEK” w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych “STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działaniaogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 4 marca – 3 kwietnia 2019 r.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE DZIAŁANIA KTÓRE:

  • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą sie w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PROGRAM MIKRODOTACJI ADRESOWANY JEST DO:

1. Młodych organizacji pozarządowych, czyli do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację.

Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:

·      wzmocnienie potencjału – sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.

·      lub realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

2. Grup nieformalnych – stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

3. Grup samopomocowych – stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie:

·      mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),

·      planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2019 roku wynosi:

63 000,00 złotych – dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
162 100,00 złotych –  dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2019 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko wnioskodawcy)

Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych – 5 000 złotych

Wkład własny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

 

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:

www.warmiamazurylokalnie.pl, oraz www.warminskizakatek.com.pl,

www.przystan.ilawa.pl,

www.funduszlokalnynidzica.pl,

http://www.stopa.org.pl/co-robimy/warmia-mazury-lokalnie 

www.spdim.pl,

www.kanal-elblaski-lgd.pl (ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie  wnioski spełniające kryteria formalne. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

Więcej o programie: TU

Download PDF
Rusza konkurs “Mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie” na 2019 rok