UDANA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCY ENERGII ODNAWIALNEJ

Pięć Lokalnych Grup Działania: Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenie “Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania , Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Brama na Podlasie” (wszystkie z województwa podlaskiego) oraz Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”  realizuje projekt współpracy pod nazwą: „Energia Odnawialna Lokalnie. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym”. W konferencji uczestniczyło 40 uczestników, po 8 z każdej grupy. Projekt przewiduje szereg działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców terenów partnerskich lokalnych grup działania z uwzględnieniem promocji gospodarki niskoemisyjnej efektywnie korzystającej z zasobów naturalnych. Ponadto zostanie wykonanych szereg różnorodnych działań inwestycyjnych w każdej z grup. Na obszarze LGD Lider w EGO, w każdej z gmin – członków grupy umieszczone zostaną tablice, które oświetlane będą lampami ledowymi zasilanymi panelami fotowoltaicznymi.

W dniach 28-29 marca br. LGD Lider w EGO zorganizowała konferencję inaugurującą pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarze EGO – teoria i dobre praktyki”.

Celem konferencji było zwiedzenie miejsc, w których zastosowano rozwiązania, które mogą być modelowymi i godnymi do pokazania i ewentualnego przeniesienia pomysłów w inne miejsce.

Konferencja rozpoczęła się w Domu Spotkań z Kulturą w Prostkach, w jej trakcie Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski wraz z pracownikami: Moniką Niedzielewską, Helena Penkiewicz i Romanem Nowakowskim, przedstawił dwa projekty:

  1. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Prostki” dofinansowany z  PROW 2014-2020
  2. „Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia  ciepło wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Prostki” dofinansowany w RPO WiM

Prezentowane wdrożenia cieszyły się dużym zainteresowaniem a uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących efektywności, zainteresowania mieszkańców oraz problemami pojawiającymi się w realnym wykorzystaniu rozwiązań. Po spotkaniu wszyscy przejechali do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Prostkach aby zwiedzić ciepłownię na zrębki.

Następnie wszyscy przejechali do Siedliska Morena w Jeziorowskich koło Starych Juch, miejsca noclegu.

W godzinach popołudniowych uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonała Joanna Sokólska, ze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, które jest partnerem wiodącym. Zostały przedstawione założenia projektu, podział zadań  i terminarz realizacji.

Następnym etapem było zwiedzenia instalacji OZE w Siedlisku Morena, które w 100% ciepło do ogrzewania, Spa, baseny, c.w.u. pozyskuje jedynie z pomp ciepła oraz instalacji solarnych.

W kolejnym dniu,  piątek 29 marca uczestnicy autokarem zostali zawiezieni do biogazowi w Zajdach, w której zapoznali się z technologią, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem ciepła odpadowego. Następnym etapem było zwiedzenie zastosowanego systemu ogrzewania kompleksu Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach, który wykorzystuje do opalania pellet drzewny.

Po powrocie do Moreny dokonano podsumowania  dwóch dni a Prezes LGD Lider w EGO Jarosław Franczuk wręczył każdemu uczestnikowi certyfikat ukończenia szkolenia oraz podziękował za udział.

Prezentacje:

  1. OZE Stare Juchy
Download PDF
UDANA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCY ENERGII ODNAWIALNEJ