WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD “LIDER WEGO”

W dniu 29 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Lider w EGO”.

Celem było przedstawienie sprawozdań z działalności merytorycznej oraz sprawozdań  finansowych, które przedstawił Zarząd Stowarzyszenia.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej przegłosowano udzielenia absolutorium członkom Zarządu w tajnym głosowaniu. Zebrani udzielili wszystkim członkom Zarządu jednogłośnego wotum zaufania.

 

Download PDF
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD “LIDER WEGO”