25 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku. Celem seminarium było przekazanie i upowszechnianie  wiedzy nt. funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, służącej integracji grup defaworyzowanych społecznie. Prowadzone przez te podmioty działania przyczyniają się pobudzenia tych grup do aktywności, do poprawy warunków życia na terenach wiejskich i ograniczenia ubóstwa. Prowadzą do rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, jednocześnie stwarzając dla nich miejsca pracy. W seminarium uczestniczyli mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby wykluczone społecznie, doradcy.

Do udziału w seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych organizacji. O roli organizacji pozarządowych w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej wykład przeprowadził Pan Karol Paszkowski z Organizacji Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku. W swoim wystąpieniu mówił także m.in. o aktualnie prowadzonych projektach, pomocy w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, fundacji, stowarzyszeń i udzielania wsparcia finansowego.

Z kolei Pan Jarosław Franczuk – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania  „Lider w EGO” w  Oleckuzaprezentował  temat pt. „Wybrane możliwości wsparcia służące aktywizacji społeczności na terenach wiejskich, aktualne nabory”.  Pan Prezes mówił m.in. o możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, o aktualnych działaniach i o Lokalnej  strategii Rozwoju LGD „Lider w EGO” na lata 2014-2020.

Temat aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w praktyce przedstawił Pan Andrzej Wojczulewicz – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku. W swoim wystąpieniu zaprezentował aktualnie działania służące włączeniu społecznemu, promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie”.

Dziękuję wykładowcom za interesujące wystąpienia, a  uczestnikom za udział w seminarium.

Opracowanie: Jadwiga Weisbrod.
(na podstawie informacji ze strony www.wmodr.pl
Download PDF
Podsumowanie seminarium pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej”