RLKS – SZANSĄ PRZYSZŁEGO FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

W dniu 17 lipca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się narada lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich z Wicemarszałek Sylwią Jaskulską, zarządzającymi Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich poświęcone wdrażania instrumentu terytorialnego pn. rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027 z wykorzystaniem tzw. wielofunduszowości.

Obecnie na realizację projektów poprzez RLKS zdecydowały się dwa województwa: podlaskie i kujawsko-pomorskie.

Co to jest RLKS i jakie przyniesie korzyści?

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 LGD-y mogłyby korzystać, nie tylko z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale również m.in. z:

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)- dystrybuowany m.in. przez Samorząd Województwa (Urzędy Marszałkowskie)- są to środki infrastrukturalne na inwestycje  i wsparcie biznesu. Obecnie głównym beneficjentem tych środków są miasta i duże przedsiębiorstwa, w przypadku wydzielenia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, do czego potrzebna jest zgoda Samorządu Wojewódzkiego środki mogłyby zostać skierowane do gmin wiejskich i niewielkich miast, pozwoliłoby to na dostęp ośrodków mniejszym projektodawcom.

– Europejskiego Funduszu Społeczny (EFS)- na miękkie projekty, szkolenia, warsztaty, programy aktywizacyjne, zawodowe itp. Dla obszarów de faworyzowanych, chociażby popegeerowskich, co może pozwolić na niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach wiejskich i daje szansę na równomierny rozwój regionu.

– Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)-  coraz wyraźniej widać potrzebę wsparcia (szczególnie w naszym województwie) dla niewielkich gospodarstw rolnych na modernizację gospodarstw i pomoc im w zróżnicowaniu dochodów (przetwórstwo rolno-spożywcze własnych produktów, rolniczy handel detaliczny, itp.), odnowa wsi (drogi, świetlice, przydomowe oczyszczalnie, niewielkie instalacje prosumenckie, itp.) oraz realizację lokalnych strategii rozwoju (LGD).

– Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR)- wsparcie obszarów rybackich, w tym Lokalne Grupy Rybackie.

Przekazanie środków z EFRR i EFS na RLKS leży w gestii tylko i wyłącznie Ministerstw i Samorządów Województw. Samorządy województw mogą to zrobić wpisując metodę RLKS do swoich Regionalnych Programów Operacyjnych.

W trakcie spotkania zaprezentowano doświadczenia z wdrażania RLKS w dwóch województwach. Wnioski z wdrożeń są pozytywne, gdyż wielofunduszowość gwarantuje większe środki na realizację LSR. Są one trudniejsze do wykorzystania, ponieważ każdy fundusz ma swoje zasady wsparcia i  rozliczenia, co w praktyce utrudnia funkcjonowanie LGD. Współpraca różnych instytucji zarządzających powinna być jeszcze przedmiotem rozmów i dostosowania do jednolitego systemu prawnego, co może być trudne.

Download PDF
RLKS – SZANSĄ PRZYSZŁEGO FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA