KONFERENCJA „LIDER DZIŚ I JUTRO”

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do Mąchocic Kapitulnych koło Kielc przybywali uczestnicy konferencji pn. „Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021.

W dniach 30.09-02.10.2019 r. w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zorganizowało konferencję „Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016 – 2018 i perspektywy po roku 2021”, która została objęta honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkowskiego.

Przez dwa dni 240-stu przedstawicieli podmiotów zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER w Polsce wspólnie Ryszardem Zarudzkim – Podsekretarzem Stanu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutowało o jego sukcesach, niepowodzeniach i wyzwaniach na przyszłość.

Już pierwsze słowa podsumowania dwóch lat wdrażania LSR, dzięki któremu udało się stworzyć na obszarach wiejskich ok. 10 tys., miejsc pracy, sprawiły, że uczestnicy poczuli odrobinę optymizmu i w trakcie obrad było znacznie mniej narzekania, a więcej nadziei, że po 2021 r. większa część Polski zostanie objęta RLKS’em i pracowników LGD nie przytłoczy aż tak bardzo biurokracja.

Pierwszej części konferencji przedstawiciele samorządów wojewódzkich i LGD z podlaskiego i świętokrzyskiego przedstawili w krótkich słowach co sprawiło, ze w tych regionach odniesiony został sukces oraz w jaki sposób radzono sobie z przeszkodami.

Prezentacji przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, samorządów wojewódzkich i lgd były wstępem do prowadzonych popołudniu w siedmiu grupach warsztatowych dyskusji o tym jaką rolę powinna pełnić LGD po 2021, jak powinna wyglądać LSR.

W przedstawionym raporcie z konferencji zawarto najważniejsze wnioski wynikające z prowadzonej dyskusji, wyniki prac poszczególnych grup warsztatowych.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w grze terenowej opartej na legendach i tradycjach świętokrzyskich oraz skosztować specjałów przygotowanych przez Koła Gospodyń wiejskich z obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

W trakcie drugiego dnia konferencji podsumowano wdrażanie RLKS w Polsce i innych krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń dotyczących podejścia LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy poznali również działania animatorów biorących udział w projekcie FAOW “Akademia umiejętności animatora LGD”. W siedmiu grupach tematycznych odbyła się dyskusja o roli LGD oraz realizacji LSR.

W trakcie trzeciego dnia zaprezentowano niezmiernie ważne dla wszystkich uczestników konferencji zagadnienia odnoszące się do przyszłej perspektywy programowania. Oczekiwania oraz rekomendacje na przyszłość były prezentowane przez przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces przygotowań do przyszłości: od Komisji Europejskiej, przez instytucje zarządzające, do lokalnych grup działania.

Uczestnicy warsztatów wskazali na pozytywny wpływ doświadczenia nabytego w trakcie dotychczasowej działalności, na skuteczność wdrażania LSR.

W trakcie warsztatów wypracowano rekomendacje i rozwiązania w zakresie:

LSR JAKO DOKUMENT – REKOMENDACJE:

–              zwarta, zrozumiała, krótka instrukcja do LSR przed jej tworzeniem

–              uproszczone wspólne procedury

–              jeden generator wniosków, rozbudowany o etap oceny przez UM

–              poprawa jakości strategii – diagnoza oparta na ogólnodostępnych danych

–              elastyczność LSR, możliwość aktualizacji

–              selektywny dobór priorytetów i ich liczby – decyzja LGD

–              możliwość okresowej aktualizacji wskaźników i priorytetów

–              czy LSR wąsko czy szeroko – strategie szerokie – dokument ogólny, który można już tworzyć,  a potem doprecyzowane w formie krótkookresowego planu finansowanego z RLKS lub innych źródeł

–              wsparcie eksperckie/animacyjne w opracowaniu LSR dla LGD „słabszych” – w drodze negocjacji dojść do minimum (obszar bez białych plam)

–              konsultacje społeczne z mieszkańcami tylko w zakresie głównych założeń LSR

–              system wdrażania tworzony przy udziale wszystkich interesariuszy

LGD JAKO ORGANIZACJA– REKOMENDACJE

–              ograniczenie ilości dokumentów wytwarzanych przez Rady

–              uprościć kryteria

–              określenie jednolitych kryteriów – katalog (propozycja I grupy – tylko 20% kryteriów własnych, 80% kryteriów narzuconych odgórnie)

–              nie nakładanie się kompetencji LGD i SW

–              pozostawienie sektorowości w składzie Rady

–              parytety tylko w zakresie wskazanym w rozporządzeniu UE

–              włączenie ekspertów do oceny

–              niezawisłość i ostateczność wyboru Rady – brak możliwości odwołania do WSA

–              możliwość subiektywnego wyboru projektów

–              mocną stroną jest znajomość lokalnej społeczności przez Radę, co często postrzegane jest przez SW jako „kumoterstwo”

–              fiszki projektowe (bez rozstrzygania na jakim etapie mają być przygotowywane) – Rada lepiej oceni pomysły niż kompletne spełniające wymogi wnioski aplikacyjne

–              większe zaufanie SW do LGD (Rady),

–              beneficjent, LGD, SW, ARiMR jednolity przekaz i podejście – prosty zrozumiały język procedur, nie budzący wątpliwości interpretacyjnych

–              przewartościowanie podejścia LGD do składu organów – Rada, Zarząd

–              większa rozpoznawalność LGD – promuje nie tylko biuro LGD, ale również pozostali członkowie

–              instytucje państwowe powinny dzielić się dobrymi praktykami np. NIW (Narodowy Instytut Wolności) w zakresie rozliczania przez rezultaty

–              odejść od dominacji samorządów

SYSTEM WDRAŻANIA – REKOMENDACJE

–              ujednolicenie i uproszczenie procedur

–              jednolite zasady i dokumenty nie tylko w pionie ale i w poziomie (czyli na wszystkich szczeblach MRiRW-MiR-SW-ARiMR-LGD

–              jeden system elektroniczny – platforma współpracy na wszystkich poziomach i dla wszystkich funduszy

–              ryczałty rozszerzone maksymalnie jak się da na wszystkie fundusze

–              zmniejszenie liczby załączników

–              jednolite interpretacje tych samych przepisów

–              jednolite nazewnictwo wskaźników we wszystkich programach

–              ewolucja, a nie rewolucja

–              aktywizacja nad biurokracją

–              w SW jedna grupa decyzyjna – jeden Marszałek odpowiedzialny za RLKS

–              wdrażanie RLKS w formule bezpośredniej

–              rozliczanie kamieni milowych – wyeliminowanie czynników niezależnych od LGD

–              podobne zasady współpracy LGD i SW – dzisiaj LGD ma 60 dni a SW 4 m-ce

–              nie wszystko ubierajmy w procedury i sformalizowane zasady współpracy – zwłaszcza na linii LGD-SW, nie oczekujmy procedur w każdym zakresie

–              dać LGD swobodę w wyborze projektów

–              uproszczenie projektów własnych, bez limitów kwotowych

–              poufność zamiast bezstronności pracowników LGD

–              równość stron w umowach ramowych – tylko na LGD nałożone są sankcje.

Raport z konferencji dostępny jest TU

 

Download PDF
KONFERENCJA „LIDER DZIŚ I JUTRO”