SPOTKANIE W SPRAWIE MIKRODOTACJI FIO

W godzinach popołudniowych, 25 lutego br. W siedzibie LGD Lider w EGO odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania mikrodotacji na działania:
1. Młodych organizacji pozarządowych, czyli do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na: realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
2. Grup nieformalnych – stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
3. Grup samopomocowych – stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: od 17 lutego do 16 marca 2020 r.
Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych – 5 000 złotych
Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Pozostałe informacje oraz generator wniosku dostępne są na stronach:
www.warmiamazurylokalnie.eu,
www.warminskizakatek.com.pl,
www.kanal-elblaski-lgd.pl
www.przystan.ilawa.pl,
www.funduszlokalnynidzica.pl,
www.stopa.org.pl, www.spdim.pl (ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilku KGW z powiatu oleckiego, spotkanie prowadził p. Paweł Wilk.

 

Download PDF
SPOTKANIE W SPRAWIE MIKRODOTACJI FIO