Stowarzyszenie Powiatów, Miast, Gmin EGO Kraina Bociana, które obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: ełcki, gołdapski i olecki, poparło starania LGD-ów o zwiększenie budżetu przeznaczonego na tę inicjatywę, kierując do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi list poprzez portal konsultacji. W liście czytamy m.in. : “Jako Burmistrzowie i Wójtowie dostrzegamy wpływ LGD na rozwój naszego obszaru: powstało 50 nowych miejsc pracy, z czego ponad 40 to nowe przedsięwzięcia. Większość z nich opiera swój rozwój na niezaprzeczalnych walorach obszaru: turystyce, czystości środowiska i walorach zdrowotnych obszaru.

Dzięki środkom LGD wyremontowano wiele świetlic, placów zabaw, plaż oraz miejsc odpoczynku. Ze środków skorzystały gminy, parafie, stowarzyszenia. Po raz pierwszy od 60 lat zabrzmiały odtworzone organy w zabytkowym kościele w Ostrymkole (gm. Prostki), mieszkańcy obszaru mogą zwiedzić muzeum poświęcone Mazurom w gm. Stare Juchy.

Takich przedsięwzięć dofinansowano 35.

Ważny dla społeczności lokalnej była również możliwość zorganizowania ponad 500 inicjatyw lokalnych mających na celu integrację: szkoleń, spotkań, wyjazdów, pokazów.

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji z kwoty 5 725 mld. Jest to kwota dwukrotnie mniejsza od obecnej. Jeśli tak się stanie, to pod znakiem zapytania pozostaje możliwość realizacji inwestycji gminnych, dla których działanie LEADER ma być jedynym, z którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich oraz tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem.”

List podpisał Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz pełniący funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia  Powiatów, Miast, Gmin EGO Kraina Bociana.

Zwracamy się i do Państwa o poparcie naszych starań o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

8 526 miejsc pracy,
4 328 nowych firm,
3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.
W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictw planuje przekazać na LEADER’a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.

Do 15 lutego br. weź udział w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zabierz głos w tej sprawie na stronie internetowej pod linkiem .

Formularz przygotowany do konsultacji należy wypełnić w następujący sposób:

W pkt. 1 proszę wybrać:
Rozdział 6 Plan finansowy.

W pkt. 2 proszę wpisać:
10% alokację wymaganą projektem rozporządzenia w sprawie Planów strategicznych przeznaczono na podejście LEADER.

W pkt. 3 proszę wpisać poniższe uzasadnienie:
W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

8 526 miejsc pracy,
4 328 nowych firm,
3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

Jest to kwota znacznie mniejsza od dotychczas dostępnej, dzięki której powstało m.in. tak dużo miejsc pracy, nowych firm, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizowano inne działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające koła gospodyń wiejskich licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR.

W projekcie PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy w stosunku do dotychczasowego katalog operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto działanie LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

Download PDF
APEL ! POPRZYJ STARANIE LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA O ZWIĘKSZENIE BUDŻETU W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA UE