W dniach 19-20 maja br. w Hotelu Ventus w Gołdapi odbyła się konferencja „Puszcza Romincka – coś pięknEGO”. W konferencji wzięło udział 48 osób: mieszkańcy naszego obszaru (powiaty: ełcki, gołdapski i olecki), naukowcy, pracownicy punktów informacji turystycznej, leśnictw oraz pracownicy parków krajobrazowych. W konferencji uczestniczył Jan Bobek – Przewodniczący Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Adam Krzyśków – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Moderatorem konferencji był Krzysztof Kwatera – przedstawiciel polskich LGD w strukturach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Konferencja została zorganizowana w partnerstwie z Fundacją Puszczy Rominckiej, jako operacja własna LGD “Lider w EGO” i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętych PROW 2014-2020.

Otwierając konferencje Jarosław Franczuk – Prezes LGD Lider w EGO stwierdził, iż na podstawie wcześniejszego rozeznania w gminach i ich punktach/centrach informacji turystycznej bardzo mało znajduje się materiałów o najcenniejszym zasobie przyrodniczym obszaru EGO – Puszczy Rominckiej.

W trakcie konferencji wygłoszono szereg wykładów oraz odbyły się zajęcia terenowe. Wydrukowano również album opisujący zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne Puszczy Rominckiej oraz mapę puszczy. Materiały SA   w siedzibie LGD Lider w EGO oraz w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach.

Tematyka wykładów:

„Turystyka aktywna z wykorzystaniem walorów turystycznych regionu” – przedstawił Piotr Wasilewski – Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie kwerendy w punktach IT. Ponadto konferencji towarzyszyła wystawa materiałów turystycznych z obszaru.

„Wybrane zagadnienia redakcji kartograficznej współczesnych map” – zaprezentował Mirosław Haba – przedstawiciel pracowni Map i Wydawnictw Turystycznych. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o różnorodności informacji zawartych na mapach, przygotowana została również wystawa map historycznych obszaru.

“Zadania i działalność parków krajobrazowych na przykładzie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” – Alicja Harcińska– Starszy spec. ds. ochrony przyrody w PKPR.

“Walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” – Anna Naruszewicz – Główny spec. ds. edukacji w PKPR.

“Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”- Żaneta Słapińska – Starszy spec. ds. edukacji w PKPR.

“Działania czynnej ochrony przyrody realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, w tym projekt LIFE17NAT/PL000011” – Jaromir Krajewski– Dyrektor PKPR.

“Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia w świetle ustawy o gatunkach obcych” – dr Lech Krzysztofiak– Przedstawiciel Wigierskiego Parku Narodowego.

„Żubr w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość” – Krzysztof Żoch – Przedstawiciel Nadleśnictwa Borki.

„Badania nietoperzy w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej” – Grzegorz Błachowski – Lasonauci.

Po południu w czwartek uczestnicy zwiedzili kompleks uzdrowiskowy w Gołdapi: tężnie oraz dom zdrojowy.

W piątek uczestnicy przejechali do siedziby Parku Krajobrazowego w Żytkiejmach, gdzie Jaromir Krajewski – Dyrektor PKPR oprowadził uczestników po budynku.

Ostatnim elementem był warsztat/wykład prof. Stanisława Czachorowskiego w formie gry terenowej i poszukiwania skarbu pn. „Straszne, trujące, jadowite – różnorodność biologiczna Puszczy Rominckiej”. Więcej na blogu: https://profesorskiegadanie.blogspot.com/2022/05/straszne-trujace-jadowite-roznorodnosc.html 

Uczestnicy dowiedzieli się, że edukację przyrodniczą można prowadzić przy użyciu nowoczesnych technik edukacyjnych z użyciem smartfonów.

Download PDF
REFLEKSJE PO KONFERENCJI „PUSZCZA ROMINCKA – COŚ PIĘKNEGO”