APEL ! POPRZYJ STARANIE LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA O ZWIĘKSZENIE BUDŻETU W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA UE

Stowarzyszenie Powiatów, Miast, Gmin EGO Kraina Bociana, które obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: ełcki, gołdapski i olecki, poparło starania LGD-ów o zwiększenie budżetu przeznaczonego na tę inicjatywę, kierując do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi list poprzez portal konsultacji. W liście