SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA UWAG I OPINII DOTYCZĄCYCH PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA UWAG I OPINII DOTYCZĄCYCH PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020”. Celem ogólnym