Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania RLKS

W dniach 5-6 grudnia 2019 r. w Olsztynie odbyło się Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Spotkanie zorganizowane zostało w celu zapoznania się oraz omówienia praktycznych aspektów wdrażania RLKS w przyszłym okresie programowania przewidzianym na lata 2021-2027.

Spotkanie otworzyła Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 65 osób reprezentujących Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie z naszego województwa, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Województwa Podlaskiego, jak również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pan Bartosz Szymański Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przedstawili praktyczne aspekty wdrażania RLKS w latach 2014-2020 w swoich województwach. Zostały przedstawione największe przeszkody jak i pozytywne elementy wdrożenia RLKS z wielu funduszy.

W dalszej części spotkania swymi doświadczeniami podzielili się również Pani Barbara Dawcewicz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Pan Dariusz Kizling Prezes Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Obie grupy w latach 2014-2020 zdecydowały się na wspólne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY).

W programie spotkania uwzględniono również wystąpienie Pani Małgorzaty Domurad Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która omówiła rolę parków krajobrazowych w szeroko rozumianym rozwoju lokalnym Warmii i Mazur.

Spotkanie zakończyło się omówieniem bieżącego stanu wdrażania RLKS w województwie warmińsko-mazurskim oraz długą dyskusją.

W spotkaniu z LGD Lider w EGO uczestniczyły 3 osoby.

 

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA:

  • Prezentacja pt.: “Wdrażanie instrumentu RLKS w województwie podlaskim w perspektywie 2014-2020” – Elżbieta Filipowicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (.pdf) – POBIERZ
  • Prezentacja pt.: “Raport z realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” – Bartosz Szymański, Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (.pdf) – POBIERZ
  • Prezentacja pt.: “Koncepcja realizacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w perspektywie finansowej 2021-2027”– Bartosz Szymański, Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (.pdf) – POBIERZ
  • Prezentacja pt.: “Praktyczne aspekty wspólnego wdrażania dwufunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju – PROW i PO Rybactwo i Morze na lata 2014 -2020” – Barbara Dawcewicz, Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej “Wielkie Jeziora Mazurskie” (.pdf) – POBIERZ
  • Prezentacja pt.: Praktyczne aspekty wspólnego wdrażania PROW i PO Rybactwo i Morze w latach 2014-2020 przez Lokalne Grupy Działania przy uwzględnieniu wielofunduszowości (środki EFMR i EFRROW)” – Dariusz Kizling, Prezes Lokalnej Grupy Działania “Mazurskie Morze” (.pdf) – POBIERZ
  • Prezentacja pt.: “Rola parków krajobrazowych w szeroko rozumianym rozwoju lokalnym Warmii i Mazur” – Małgorzata Domurad, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (.pdf) – POBIERZ
Download PDF
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania RLKS