W związku z koniecznością zmian w realizacji projektów współpracy, w tym rezygnacji z projektu inwestycyjnego, ze względu na wzrost kosztów budowlanych, do Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd LGD „Lider w EGO” w dniu 06.12.2021r. zaproponował zmiany w LSR polegających na wpisaniu dwóch projektów współpracy.
Termin konsultacji od 5.01.2022r. do 18.01.2022r.

Zakres zmian:
1. W rozdziale OPIS CELÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W OPARCIU O DIAGNOZĘ w części 2.3.1. Innowacyjne inicjatywy partnerskie na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym – projekt współpracy, na stronie 44 zmieniono zapis opisując zakres nowego projektu współpracy (Wiem Czym Oddycham). Część wpisu, dotyczącego poprzedniego projektu, z którego zrezygnowano wykreślono.
2. W tym samym rozdziale OPIS CELÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W OPARCIU O DIAGNOZĘ w części 3.2.1. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej, na stronie 46 dodano zapis o celach nowego projektu (Widzę, Więc Wiem)
3. W Załączniku 3. Plan Działania, w tabeli Cel szczegółowy 2.3 Wsparcie innowacji…, Przedsięwzięcie 2.3.1 Innowacyjne inicjatywy na partnerskie… str. 75 zmieniono zapisy na lata 2019-2021 wycofując projekt współpracy (miał być inwestycyjny) wpisano go na 2022-2024 z wartością 123556,75 Euro. Razem w tym celu będą 2 projekty współpracy. Projekt o nazwie: „Wiem, czy oddycham” (WCO). Wartość projektu: 123.556,75 Euro
4. W tym samym załączniku w tabeli Cel szczegółowy 3.2. Rozwój kompetencji…, Przedsięwzięcie 3.2.1. Podnoszenie wiedzy… str. 76 dodano w latach 2022-2024 projekt współpracy „Widzę, więc wiem” (WWW) o wartości 123.556,75Euro.

Wszystkie zmiany zaznaczono czcionką koloru czerwonego, poprzednie kwoty zostały przekreślone.

Uwagi do projektu proszę kierować na adres e-mail: biuro@liderwego.pl 

Informacja z proponowanymi zmianami znajduje się na stronie www.liderwego.pl

Adres strony: http://www.liderwego.pl/2022/01/05/aktualizacja-lokalnej-strategii-rozwoju-konsultacje/

Lokalna Strategia Rozwoju do konsultacji – TU

Download PDF
AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU – KONSULTACJE